Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm gốc xi măng polyme đàn hồi LB-01