Kết quả thí nghiệm vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout