Chứng chỉ sản phẩm

Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm gốc xi măng polyme đàn hồi LB-01

Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm gốc xi măng polyme đàn hồi LB-01

Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm gốc xi măng polyme đàn hồi cao LB-01Flex

Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm gốc xi măng polyme đàn hồi cao LB-01Flex

Kết quả thí nghiệm vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02

Kết quả thí nghiệm vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02

Kết quả thí nghiệm mẫu nước ngâm trong rổ quét vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02

Kết quả thí nghiệm mẫu nước ngầm trong rổ quét vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02

Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm thẩm thấu LB-04

Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm thẩm thấu LB-04

Kết quả thí nghiệm kéo và uốn mẫu thép xây dựng được tẩy rỉ bằng chất tẩy rỉ sét LB-05

Kết quả thí nghiệm kéo và uốn mẫu thép xây dựng được tẩy rỉ bằng chất tẩy rỉ sét LB-05

Kết quả thí nghiệm chất chống ăn mòn cốt thép trong bê tông LB-06

Kết quả thí nghiệm chất chống ăn mòn cốt thép trong bê tông LB-06

123