Kết quả thí nghiệm kéo và uốn mẫu thép xây dựng được tẩy rỉ bằng chất tẩy rỉ sét LB-05