Kết quả thí nghiệm hoá chất chống thấm thẩm thấu LB-04